1. ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne,

2. RÅDGIVNING & TILBUD

2.1 Smedeshoppen.dk rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.

2.3 Hvor intet andet er anført er tilbud gældende i 30 dage fra afgivelsesdato, med forbehold for mellemsalg.

2.4 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Smedeshoppen.dk sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Smedeshoppen.dk´s tilbud. Smedeshoppen.dk påtager sig intet ansvar for sådanne.

3. BESTILLING

3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Smedeshoppen.dk har givet accept i form af ordrebekræftelse.

3.2 Stemmer Smedeshoppen.dk´s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Smedeshoppen.dk´s ordrebekræftelse. Smedeshoppen.dk påtager sig intet ansvar for sådanne.

4. PRISER

4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser eksklusiv moms, afgifter og montering. Smedeshoppen.dk forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer. valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 10,

5. LEVERINGSTID

5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra del tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden,

5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Smedeshoppen.dk, at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen har kunnet tages i brug.

5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdigt leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet tit at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan Smedeshoppen.dk hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført Smedeshoppen.dk

5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 10 nævnte begivenhed eller købers handling eller udeladelse. forlænges leveringstiden tilsvarende,

6. LEVERINGSBETINGELSER

6.1 Smedeshoppen.dk leverer ufranko såfremt ikke andet er aftalt.

7. BETALINGSBETINGELSER

7.1 Betaling skal ske i henhold til den enhver tid gældende betalingsbetingelse.

7.2 Smedeshoppen.dk fakturere 50% ved opstart og resterende 50% ved aflevering/overdragelse

7.3 Smedeshoppen.dk forbeholder sig ret til før levering at indhente oplysninger for kreditmax vurdering samt at kræve garanti for betaling.

7.4 Smedeshoppen.dk forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har Smedeshoppen.dk ret til at tage varen tilbage.

7.5 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc. skal betales af køber. Foretager Smedeshoppen.dk udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.

7.6 Erlægger køber ikke betaling i rette tid er Smedeshoppen.dk berettiget til fra forfaldsdato at beregne sig morarente iht. rentelovens bestemmelser.

7.7 Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, Smedeshoppen.dk berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Smedeshoppen.dk er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

8. GARANTI OG MANGLER

8.1 For alle produkter fremstillet af Smedeshoppen.dk garanterer Smedeshoppen.dk for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra idriftsættelse. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret og anvendt i Smedeshoppen.dk monteringsvejledning og ,almindelig anerkendt praksis.

8.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance [eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v.], yder smedeshoppen.dk samme garanti, som vores leverandør.

8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager Smedeshoppen.dk gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationen og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Smedeshoppen.dk samt montage ikke inkluderet.

8.4 Hvis reklamerede varer erstattes af nye, fremsendes disse mod ny faktura. De reklamerede varer skal returneres Smedeshoppen.dk senest 14 dage fra reklamation for kreditering.

8.5 Smedeshoppen.dk forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige- eller andre miljøskadelige medier.

8.6 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.7 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.8 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Smedeshoppen.dk produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor Smedeshoppen.dk.

8.9 Smedeshoppen.dk er ikke ansvarlig for driftstab. tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

9. RETURNERING

Varer leveret af Smedeshoppen.dk kan returneres under følgende omstændigheder:

– Varen, skal være ubeskadiget
– Returnering skal ske senest 1 måned fra fakturadato
– Alle tilhørende løsdele skal vedlægges
– Varen er ikke en skaffe eller produktions vare
– Der skal være indgået aftale med ordremodtager om returnering
– Der skal med returvaren vedlægges kopi af følgeseddel / faktura.
– Ved returnering krediteres varens salgspris -15 %,

10. PRODUKT ANSVAR

10.1 Smedeshoppen.dk skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som smedeshoppen.dk ikke er ansvarlig for overfor køber.

10.2 Smedeshoppen.dk er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. Smedeshoppen.dk er heller ikke ansvarlig for skade på produkter. der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

10.3 Smedeshoppen.dk er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

11. ANSVARSFRIHED

11.1 Smedeshoppen.dk er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Smedeshoppen.dk på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure. som Smedeshoppen.dk ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. Smedeshoppen.dk påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.

12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

12.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer billedmateriale og prislister er omtrentlige og kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises dem.

12.2 De af pkt. 12.1 omfattede oplysninger er altid afgivet med forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer.

12.3 Med mindre andet er anført er prisoplysninger altid angivet i vejledende enhedspriser excl. moms.

12.4 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver smedeshoppen.dk´s ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser der er nødvendige for at sætte køber i stand til al opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen overgår til køber. Dog kan Smedeshoppen.dk forlange, at de forbliver fortrolige.

12. 5 Som udgangspunkt er vores tegninger retvisende i forhold til det færdige resultat, dog er der som regel ikke tegnet skruer, bolte, skiver, møtrikker og hængsler med på tegningerne. Placering af disse vil i den forbindelse vises som et hul på tegningerne.

12.6 Vi bestræber os på en så nøjagtig målsætning som muligt, ved større ting som altaner, trapper, gelænder spær mm. Kører vi med en tolerance på + – 2mm og + – 0,5 grader

13. Overfladebehandling

13.1 Produkter der leveres galvaniseret som færdig overflade skal efterbehandles før evt. montage.

•Huller skal efterses og evt. bores op. Huller under 8mm kan være dækket af galvanisering

•Huller med gevind er lavet før der galvaniseres, disse skal efterfølgende skæres op med en snittap

•I pasninger som f.eks. udhængsjern mm. Kan man opleve ”klumper” af galvanisering, dette skal fjernes før montage, med passende værktøj fil, slibemaskine eller lign.

•Blotlagte steder skal efterbehandles med koldgalvaniserings spray eller lign. for at forhindre evt. rustdannelse.

I tilfælde hvor Smedeshoppen.dk ikke står for montagen står Kunden for disse ting hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

Galvanisering er ikke en kosmetisk overflade behandling, men en rustbeskyttelse, Man kan ikke forvente en ens og fejlfri overflade som ved f.eks. maling – små klumper, ru overflade samt andet kan forventes.

Udseendet ændrer sig i takt med påvirkningen fra vind og vejr. Helt nye produkter kan have en skinnende overflade ”Sølv agtig”, men med tiden ændres dette til en mere mat lys grå farve.

Smedeshoppen påtager sig ikke ansvaret for rust ved efterbehandling i form af huller, gevind mm ved valg af galvanisering. Hvis ikke dette fremgår skriftligt i det fremsendte tilbud.

13.2 Ubehandlet stål

Leveres produkter i ubehandlet stål, dækker smedeshoppen ikke for afskalninger, rust plamager, samt afsmitninger på fliser, væg og andet inventar.   

14. AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT

14.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.